ราคาสุกรขุน ปี 2561-2567

 

ราคาสุกรขุนปี 2567

 

วันพระที่ 4 มกราคม 2567

วันพระที่ 10 มกราคม 2567

วันพระที่ 18 มกราคม 2567

วันพระที่ 25 มกราคม 2567

 

วันพระที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

วันพระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

วันพระที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

วันพระที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

วันพระที่ 3 มีนาคม 2567

วันพระที่ 9 มีนาคม 2567

วันพระที่ 17 มีนาคม 2567

วันพระที่ 24 มีนาคม 2567

 

วันพระที่ 1 เมษายน 2567

วันพระที่ 8 เมษายน 2567

วันพระที่ 16 เมษายน 2567

วันพระที่ 23 เมษายน 2567

 

วันพระที่ 1 พฤษภาคม 2567

วันพระที่ 7 พฤษภาคม 2567

วันพระที่ 15 พฤษภาคม 2567

วันพระที่ 22 พฤษภาคม 2567

วันพระที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันพระที่ 6 มิถุนายน 2567

วันพระที่ 14 มิถุนายน 2567

วันพระที่ 21 มิถุนายน 2567

วันพระที่ 29 มิถุนายน 2567

 
วันพระที่ 5 กรกฎาคม 2567

วันพระที่ 13 กรกฎาคม 2567

วันพระที่ 20 กรกฎาคม 2567

วันพระที่ 28 กรกฎาคม 2567

 

วันพระที่ 4 สิงหาคม 2567

วันพระที่ 12 สิงหาคม 2567

วันพระที่ 19 สิงหาคม 2567

วันพระที่ 27 สิงหาคม 2567

 

วันพระที่ 2 กันยายน 2567

วันพระที่ 10 กันยายน 2567

วันพระที่ 17 กันยายน 2567

วันพระที่ 25 กันยายน 2567

วันพระที่ 2 ตุลาคม 2567

วันพระที่ 10 ตุลาคม 2567

วันพระที่ 17 ตุลาคม 2567

วันพระที่ 25 ตุลาคม 2567

วันพระที่ 31 ตุลาคม 2567

วันพระที่ 8 พฤศจิกายน 2567

วันพระที่ 15 พฤศจิกายน 2567

วันพระที่ 23 พฤศจิกายน 2567

วันพระที่ 30 พฤศจิกายน 2567

วันพระที่ 8 ธันวาคม 2567

วันพระที่ 15 ธันวาคม 2567

วันพระที่ 23 ธันวาคม 2567

วันพระที่ 29 ธันวาคม 2567

 

 

ราคาสุกรขุนปี 2566

 

วันพระที่ 6 มกราคม 2566

วันพระที่ 14 มกราคม 2566

วันพระที่ 21 มกราคม 2566

วันพระที่ 29 มกราคม 2566

 

วันพระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

วันพระที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

วันพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

วันพระที่ 6 มีนาคม 2566

วันพระที่ 14 มีนาคม 2566

วันพระที่ 21 มีนาคม 2566

วันพระที่ 29 มีนาคม 2566

 

วันพระที่ 5 เมษายน 2566

วันพระที่ 13 เมษายน 2566

วันพระที่ 19 เมษายน 2566

วันพระที่ 27 เมษายน 2566

 

วันพระที่ 4 พฤษภาคม 2566

วันพระที่ 12 พฤษภาคม 2566

วันพระที่ 19 พฤษภาคม 2566

วันพระที่ 27 พฤษภาคม 2566

วันพระที่ 3 มิถุนายน 2566

วันพระที่ 11 มิถุนายน 2566

วันพระที่ 17 มิถุนายน 2566

วันพระที่ 25 มิถุนายน 2566

 
วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2566

วันพระที่ 10 กรกฎาคม 2566

วันพระที่ 17 กรกฎาคม 2566

วันพระที่ 25 กรกฎาคม 2566

 

วันพระที่ 1 สิงหาคม 2566

วันพระที่ 9 สิงหาคม 2566

วันพระที่ 16 สิงหาคม 2566

วันพระที่ 24 สิงหาคม 2566

วันพระที่ 31 สิงหาคม 2566

วันพระที่ 8 กันยายน 2566

วันพระที่ 14 กันยายน 2566

วันพระที่ 22 กันยายน 2566

วันพระที่ 29 กันยายน 2566

วันพระที่ 7 ตุลาคม 2566

วันพระที่ 14 ตุลาคม 2566

วันพระที่ 22 ตุลาคม 2566

วันพระที่ 29 ตุลาคม 2566

 

วันพระที่ 6 พฤศจิกายน 2566

วันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2566

วันพระที่ 20 พฤศจิกายน 2566

วันพระที่ 27 พฤศจิกายน 2566

วันพระที่ 5 ธันวาคม 2566

วันพระที่  12 ธันวาคม 2566

วันพระที่ 20 ธันวาคม 2566

วันพระที่ 27 ธันวาคม 2566

 

 

ราคาสุกรขุนปี 2565

 

 

วันพระที่ 2 มกราคม 2565

วันพระที่ 10 มกราคม 2565

วันพระที่ 17 มกราคม 2565

วันพระที่ 25 มกราคม 2565

 

วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันพระที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

วันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

วันพระที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

วันพระที่ 2 มีนาคม 2565

วันพระที่ 10 มีนาคม 2565

วันพระที่ 17 มีนาคม 2565

วันพระที่ 25 มีนาคม 2565

 

วันพระที่ 1 เมษายน 2565

วันพระที่ 9 เมษายน 2565

วันพระที่ 16 เมษายน 2565

วันพระที่ 24 เมษายน 2565

วันพระที่ 30 เมษายน 2565

วันพระที่ 8 พฤษภาคม 2565

วันพระที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันพระที่ 23 พฤษภาคม 2565

วันพระที่ 30 พฤษภาคม 2565

วันพระที่ 7 มิถุนายน 2565

วันพระที่ 14 มิถุนายน 2565

วันพระที่ 22 มิถุนายน 2565

วันพระที่ 28 มิถุนายน 2565

 
วันพระที่ 6 กรกฎาคม 2565

วันพระที่ 13 กรกฎาคม 2565

วันพระที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันพระที่ 28 กรกฎาคม 2565

 

วันพระที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพระที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพระที่ 20 สิงหาคม 2565

วันพระที่ 26 สิงหาคม 2565

 

วันพระที่ 3 กันยายน 2565

วันพระที่ 10 กันยายน 2565

วันพระที่ 18 กันยายน 2565

วันพระที่ 25 กันยายน 2565

วันพระที่ 3 ตุลาคม 2565

วันพระที่ 10 ตุลาคม 2565

วันพระที่ 18 ตุลาคม 2565

วันพระที่ 24 ตุลาคม 2565

 

วันพระที่ 1 พฤศจิกายน 2565

วันพระที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันพระที่ 16 พฤศจิกายน 2565

วันพระที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันพระที่ 1 ธันวาคม 2565

วันพระที่  8 ธันวาคม 2565

วันพระที่ 16 ธันวาคม 2565

วันพระที่ 22 ธันวาคม 2565

วันพระที่ 30 ธันวาคม 2565

 

 

ราคาสุกรขุนปี 2564

 

 

 

วันพระที่ 6 มกราคม 2564

วันพระที่ 13 มกราคม 2564

วันพระที่ 21 มกราคม 2564

วันพระที่ 28 มกราคม 2564

 

วันพระที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

วันพระที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

วันพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

วันพระที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

วันพระที่ 6 มีนาคม 2564

วันพระที่ 13 มีนาคม 2564

วันพระที่ 21 มีนาคม 2564

วันพระที่ 28 มีนาคม 2564

 

วันพระที่ 5 เมษายน 2564

วันพระที่ 11 เมษายน 2564

วันพระที่ 19 เมษายน 2564

วันพระที่ 26 เมษายน 2564

วันพระที่ 4 พฤษภาคม 2564

วันพระที่ 11 พฤษภาคม 2564

วันพระที่ 19 พฤษภาคม 2564

วันพระที่ 26 พฤษภาคม 2564

วันพระที่ 3 มิถุนายน 2564

วันพระที่ 9 มิถุนายน 2564

วันพระที่ 17 มิถุนายน 2564

วันพระที่ 24 มิถุนายน 2564

 
วันพระที่ 2 กรกฎาคม 2564

วันพระที่ 9 กรกฎาคม 2564

วันพระที่ 17 กรกฎาคม 2564

วันพระที่ 24 กรกฎาคม 2564

 

วันพระที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพระที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพระที่ 16 สิงหาคม 2564

วันพระที่ 23 สิงหาคม 2564

วันพระที่ 31 สิงหาคม 2564

วันพระที่ 6 กันยายน 2564

วันพระที่ 14 กันยายน 2564

วันพระที่ 21 กันยายน 2564

วันพระที่ 29 กันยายน 2564

วันพระที่ 6 ตุลาคม 2564

วันพระที่ 14 ตุลาคม 2564

วันพระที่ 21 ตุลาคม 2564

วันพระที่ 29 ตุลาคม 2564

 

วันพระที่ 4 พฤศจิกายน 2564

วันพระที่ 12 พฤศจิกายน 2564

วันพระที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันพระที่ 27 พฤศจิกายน 2564

วันพระที่ 4 ธันวาคม 2564

วันพระที่ 12 ธันวาคม 2564

วันพระที่ 19 ธันวาคม 2564

วันพระที่ 27 ธันวาคม 2564

 

 

ราคาสุกรขุนปี 2563

 

วันพระที่ 2 มกราคม 2563

วันพระที่ 9 มกราคม 2563

วันพระที่ 17 มกราคม 2563

วันพระที่ 24 มกราคม 2563

 

วันพระที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

วันพระที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

วันพระที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

วันพระที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

 วันพระที่ 1 มีนาคม 2563

วันพระที่ 8 มีนาคม 2563

วันพระที่ 16 มีนาคม 2563

วันพระที่ 23 มีนาคม 2563

วันพระที่ 31 มีนาคม 2563

 วันพระที่ 7 เมษายน 2563

วันพระที่ 15 เมษายน 2563

วันพระที่ 21 เมษายน 2563

วันพระที่ 29 เมษายน 2563

 วันพระที่ 6 พฤษภาคม 2563

วันพระที่ 14 พฤษภาคม 2563

วันพระที่ 21 พฤษภาคม 2563

วันพระที่ 29 พฤษภาคม 2563

วันพระที่ 5 มิถุนายน 2563

วันพระที่ 13 มิถุนายน 2563

วันพระที่ 20 มิถุนายน 2563

วันพระที่ 28 มิถุนายน 2563

 
วันพระที่ 5 กรกฎาคม 2563

วันพระที่ 13 กรกฎาคม 2563

วันพระที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันพระที่ 28 กรกฎาคม 2563

 

 วันพระที่ 4 สิงหาคม 2563

วันพระที่ 12 สิงหาคม 2563

วันพระที่ 18 สิงหาคม 2563

วันพระที่ 26 สิงหาคม 2563

วันพระที่ 2 กันยายน 2563

วันพระที่ 10 กันยายน 2563

วันพระที่ 17 กันยายน 2563

วันพระที่ 25 กันยายน 2563

วันพระที่ 2 ตุลาคม 2563

วันพระที่ 10 ตุลาคม 2563

วันพระที่ 16 ตุลาคม 2563

วันพระที่ 24 ตุลาคม 2563

วันพระที่ 31 ตุลาคม 2563 

วันพระที่ 8 พฤศจิกายน 2563

วันพระที่ 15 พฤศจิกายน 2563

วันพระที่ 23 พฤศจิกายน 2563

วันพระที่ 30 พฤศจิกายน 2563

วันพระที่ 8 ธันวาคม 2563

วันพระที่ 14 ธันวาคม 2563

วันพระที่ 22 ธันวาคม 2563

วันพระที่ 29 ธันวาคม 2563

 

 ราคาสุกรขุนปี 2562

วันพระที่ 5 มกราคม 2562

วันพระที่ 13 มกราคม 2562

วันพระที่ 20 มกราคม 2562

วันพระที่ 28 มกราคม 2562

 

 วันพระที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

วันพระที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

วันพระที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

 วันพระที่ 5 มีนาคม 2562

วันพระที่ 13 มีนาคม 2562

วันพระที่ 20 มีนาคม 2562

วันพระที่ 28 มีนาคม 2562

 วันพระที่ 4 เมษายน 2562

วันพระที่ 12 เมษายน 2562

วันพระที่ 19 เมษายน 2562

วันพระที่ 27 เมษายน 2562

 วันพระที่ 3 พฤษภาคม 2562

วันพระที่ 11 พฤษภาคม 2562

วันพระที่ 18 พฤษภาคม 2562

วันพระที่ 26 พฤษภาคม 2562

 วันพระที่ 2 มิถุนายน 2562

วันพระที่ 10 มิถุนายน 2562

วันพระที่ 17 มิถุนายน 2562

วันพระที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันพระที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันพระที่ 9 กรกฎาคม 2562

วันพระที่ 16 กรกฎาคม 2562

วันพระที่ 24 กรกฎาคม 2562

วันพระที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันพระที่ 8 สิงหาคม 2562

วันพระที่ 15 สิงหาคม 2562

วันพระที่ 23 สิงหาคม 2562

วันพระที่ 29 สิงหาคม 2562

 วันพระที่ 6 กันยายน 2562

วันพระที่ 13 กันยายน 2562

วันพระที่ 21 กันยายน 2562

วันพระที่ 28 กันยายน 2562

 วันพระที่ 6 ตุลาคม 2562

วันพระที่ 13 ตุลาคม 2562

วันพระที่ 21 ตุลาคม 2562

วันพระที่ 27 ตุลาคม 2562

 

 วันพระที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วันพระที่ 11 พฤศจิกายน 2562

วันพระที่ 19 พฤศจิกายน 2562

วันพระที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 วันพระที่ 4 ธันวาคม 2562

วันพระที่ 11 ธันวาคม 2562

วันพระที่ 19 ธันวาคม 2562

วันพระที่ 25 ธันวาคม 2562

 

 ราคาสุกรขุนปี 2561

วันพระที่  1 มกราคม 2561

วันพระที่  9 มกราคม 2561

วันพระที่ 16 มกราคม 2561

วันพระที่ 24 มกราคม 2561

วันพระที่ 31 มกราคม 2561

วันพระที่  8 กุมภาพันธ์ 2561

วันพระที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันพระที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

วันพระที่  1 มีนาคม 2561

วันพระที่  9 มีนาคม 2561

วันพระที่ 16 มีนาคม 2561

วันพระที่ 24 มีนาคม 2561

วันพระที่ 31 มีนาคม 2561

 

วันพระที่  8 เมษายน 2561

วันพระที่ 14 เมษายน  2561

วันพระที่ 22 เมษายน  2561

วันพระที่ 29 เมษายน  2561

 

วันพระที่   7 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 22 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 29 พฤษภาคม 2561

วันพระที่  6 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 12 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 20 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 27 มิถุนายน 2561

วันพระที่  5 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 12 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 20 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันพระที่  4 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 11 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 19 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 26 สิงหาคม 2561

วันพระที่  3 กันยายน 2561

วันพระที่  9 กันยายน 2561

วันพระที่ 17 กันยายน 2561

วันพระที่ 24 กันยายน 2561

วันพระที่ 2 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 9 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 17 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 24 ตุลาคม 2561

 

วันพระที่  1 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่  7 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 7 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 15 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 22 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 30 ธันวาคม 2561

 

Visitors: 406,654