GAP Thai Pig Farm 2023

ฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับแล้ว รายใหญ่เริ่ม 3 พฤษภาคม 2566 รายกลางเริ่ม 1 สิงหาคม 2566 ไม่รวมการเลี้ยงต่ำกว่า 500 ตัว    

          กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2566

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 15 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่ฟาร์มสุกรที่มิใช่ฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงระบบปศุสัตว์อินทรีย์และหมูหลุมจากกรมปศุสัตว์ ที่เลี้ยงสุกรตั้งแต่ 500 ตัว ถึง 1,499 ตัวหรือเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวถึง 119 ตัว เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่ที่เลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ตัว ขึ้นไป หรือเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

          ข้อ 2 ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ.6403-2565 (http://e-book.acfs.go.th/Book_view/312 ) ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2551 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เป็นมาตรฐานบังคับ  ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

          เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรได้รับความนิยมจากเกษตรกรไทยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือเพื่อการพาณิชย์ จึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับความสุกรที่มีการเลี้ยงสุกรขุนตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป หรือเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์ ตั้งแต่ 95 ตัวขึ้นไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร ป้องกันปัญหาสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่สำคัญในสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ในการนี้ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2551 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 และได้มีการกำหนดการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องครบถ้วนตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ 2551 แล้ว สมควรกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรเป็นมาตรฐานบังคับ  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

Visitors: 396,563