ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 41/2564) วันพระที่ 6 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 41/2564)
วันพระที่ 6 ตุลาคม 2564

 

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

 

-กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม

-กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่  71.55 บาทต่อกิโลกรัม

 

ผู้เลี้ยงสุกรขอขยับราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นต่อเนื่องอีก 4 บาท ทั่วประเทศ เพื่อลดภาระการขาดทุน

 

เริ่มเทศกาลกินเจ 6-14 ตุลาคม ส่งผลกระความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย ในขณะที่ Plant Based Meat จับกลุ่มผู้บริโภคดูแลสุขภาพยังเป็นแค่ข่าวกระแสตลาด

 

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 75-77
ภาคอีสาน 72-74
ภาคเหนือ 72
ภาคใต้ 74

 

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 :  1,600 บวก/ลบ 64 บาท/กิโลกรัม

Visitors: 385,683