Live Pig Price 16112022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 46/2565)

วันพระที่ 16 พฤศจิกายน 2565

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรยังคงสูงต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหนาแน่นเป็นปัจจัยบวกเสริม อธิบดีกรมปศุสัตว์คนใหม่จริงจังกับการจัดการขบวนการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจกับการกลับมาเลี้ยงใหม่ของเกษตรกรรายย่อยมากขึ้น

คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 4/2565 เฉลี่ยที่ 101.01 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน โดยการกำหนดราคาเป้าหมายที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐ จะเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปเพื่อสร้างความเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อาหารของประเทศ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100 บาท

Visitors: 385,693