ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2564) วันพระที่ 28 มกราคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 5/2564)
วันพระที่ 28 มกราคม 2564

ปริมาณเนื้อสุกรยังคงมีเพียงพอต่อผู้บริโภคทั่วไทย ห้างค้าปลีกที่มีหน้าร้านทั่วไทยทุกพื้นที่ยังคงรักษาระดับราคาจำหน่ายปลีกชิ้นส่วนเนื้อแดงอยู่ในระดับราคาให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสุกรขุนโดยรวมยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ราคาในประเทศเกษตรกรช่วยกันตรึงเพดานราคาที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ต่อเนื่อง เช่นกัน

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม และให้ขายสุกรขุนสูงสุดไม่เกินกิโลกรัมละ 80 บาท หลังการระบาดของโควิค-19 เริ่มส่งผลกระทบเศรษฐกิจในทุกระดับ

ภาคตะวันตก 80
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 2,800+/- 80 บาท/กก

Visitors: 385,669