Pig Farm Register follow Pig Board Resolution

สองสมาคมหมูเตรียมพร้อมรายชื่อฟาร์มแต่ละจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุมพิกบอร์ด

22 กันยายน 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเร่งรวบรวมรายชื่อฟาร์มจดทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์และฟาร์มในพื้นที่แต่ละจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์

นายสัตวแพทย์นพลิศ เสริมศักดิ์ศศิธร นายกสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย แจ้งว่าตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ Pig Board ได้มีมติเห็นชอบวาระที่เสนอโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กับ การจำหน่ายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตามโครงสร้างต้นทุนของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร(บอร์ดเล็ก) ที่มี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)จัดการประชุมเป็นรายไตรมาส  ตามการประชุม Pig Board (บอร์ดใหญ่) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 จึงเร่งรวบรวมรายชื่อฟาร์มที่ขึ้นทะเบียน กับ กรมปศุสัตว์ และตามฐานข้อมูลของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมพัฒนาธุรกิจสุกรไทย จะให้มีการกำกับดูแลการจำหน่ายสุกรหน้าฟาร์มโดยภาคเอกชนแยกเป็นรายจังหวัด และรายภูมิภาค ซึ่งจะให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภูมิภาค ดูแลซึ่งกันและกันเพื่อปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อลดความเสียหายและให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมของ Pig Board

โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างให้กรมปศุสัตว์ และกรมการค้าภายใน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามมติ และเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าร่วมประชุมกำหนดวันเริ่มต้นของมาตรการนี้

Visitors: 396,575