ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 21 เมษายน 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 21 เมษายน 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม

ตลาดเริ่่มมีทิศทางชัดเจนกับแนวทางแก้ไขปัญหาการกดราคา หลังกลุ่มผู้เลี้ยงโดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีผลักดันทางแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลางเพื่อต่อยอดมาตรฐานที่ร่วมกันสร้างไว้ตั้งแต่การระบาดของโรค ASF ในสุกรจนทำให้ไทยยังคงปลอดการระบาดของ ASF เพื่อปรับคุณภาพการส่งออก รักษาสมดุลของปริมาณผลผลิตสุกร และจัดระเบียบให้มีผลเป็นทางการเพื่อสร้างเกราะในการรักษาเสถียรภาพของราคา ตามการประชุมเมื่อ 21 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ของผู้นำกลุ่มเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค

ภาคตะวันตก 60-61
ภาคตะวันออก 69
ภาคอีสาน 70
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 67

ลูกสุกรจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563: 1,700 บวก/ลบ 58

Visitors: 385,681