2023 SAT POLICY

ปี 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกร ผลักดันผู้บริหารรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการทำงานควบคู่คณะกรรมการอาวุโส

3 กุมภาพันธ์ 2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ - นายกหมูให้นโยบายปี 2566 จะเน้นผลงานให้มีความชัดเจนโดยเน้นผลักดันกรรมการรุ่นใหม่ โดยมีคณะกรรมการอาวุโส ร่วมทำงานควบคู่กันไป และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

          คุณสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ กล่าวถึงการผลักดันกรรมการสมาคมที่เป็นผู้บริหารฟาร์มรุ่นใหม่ๆ คนหนุ่ม-สาว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการต่างๆ ของสมาคมให้มากขึ้น โดยมีคณะกรรมการอาวุโส ในปัจจุบัน ทำงานควบคู่กันไปกับกรรมการที่เป็นผู้บริหารฟาร์มรุ่นใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสุกรของไทยให้มีความยั่งยืน ดังนี้

  1. ให้ผู้บริหารฟาร์มรุ่นใหม่ได้เข้าใจเรียนรู้กระบวนการทำงานของภาครัฐ ทั้งด้านนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ และการผลักดันจากภาคเอกชน นอกเหนือจากการบริหารจัดการฟาร์มในบริบทใหม่ หลังเกิดการระบาดของโรค ASF ในสุกรของไทย
  2. ผลักดันงานตามยุทธศาสตร์สุกรของสมาคม ที่คณะกรรมการสมาคมและที่ปรึกษา ได้ร่วมกันร่างไว้ในช่วงก่อนประกาศการเกิดของโรค ASF ในสุกรของไทย (2563-2564)
  3. สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตามกรอบอำนาจ ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ของแต่ละหน่วยงาน เนื่องจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ มีความกังวลในหลายประเด็นกรอบอำนาจรัฐที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการดำเนินการเรื่องต่างๆ ตามอำนาจ... ให้มีความชัดเจน และไม่เกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และไม่เหลื่อมล้ำกับภาคเกษตรกรรมอื่นๆ
  4. ประสานประเด็นต่างๆ ทุกการประชุมกับภาครัฐ และเอกชน สู่ผลสำเร็จของการทำงานที่มีความคืบหน้าชัดเจน เพื่อให้การใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐ ในทุการประชุมหารือ หรือการทำงานนั้นๆ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม
  5. ให้เกิดความชัดเจนกับผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของอุตสาหกรรมสุกรไทย (GDP สุกร) ซึ่งจะมุ่งเน้นไปทั้งปริมาณผลผลิตสู่ตลาด และราคาที่เกษตรกรขายได้ต้องสอดคล้อง และสูงกว่าต้นทุนการผลิต ภายใต้การบริหารจัดการอุปทานได้อย่างเหมาะสม  

ในช่วงปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการประชุมหลักๆ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กรมการค้าภายใน และการเข้าชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร และล่าสุด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนโยบายจัดทำร่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับแรงงานในฟาร์มสุกร ก็จะมีชุดกรรรมการที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ๆ ที่เป็นทายาทฟาร์มเลี้ยงสุกรในภูมิภาคต่างๆ เวียนเข้ามาร่วมในการประชุมนั้นๆ ควบคู่กับคณะกรรมการชุดปัจจุบันเสมอ

และการเป็นวิทยากรให้ข้อมูล ความรู้ทิศทางของอุตสาหกรรมสุกรไทย กับนักลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ เช่น น.สพ.วรวุฒิ ศิริปุณย์ รองเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเป็นผู้บริหารฟาร์มสุกร บริษัท ศิริปุณย์ฟาร์ม จำกัด รุ่น 3 บริษัท ฟาร์มหมอต้น จำกัด เป็นวิทยากรในหัวข้อ BLS FOODS & GROCERY RETAIL DAY กับ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และคุณวรรณภา ชินชูศักดิ์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี และผู้บริหารฟาร์ม บริษัท สระบุรีฟาร์ม จำกัด รุ่นที่ 2 เป็นวิทยากรในหัวข้อ “KGI THAI PIG INDUSTRY TREND 2023” กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

Visitors: 413,127