ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 21 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม(สัปดาห์ที่ 21/63)
วันพระที่ 21 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 4 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 66.53 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 เฉลี่ยที่ 68.55 บาทต่อกิโลกรัม)
- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.32 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 3/2562 64.47บาทต่อกิโลกรัม

การผ่อนคลายการล็อคดาวน์การป้องกัน COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในเฟสต่อมาของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่อง

ราคาสุกรขุนที่สูงในเวียดนามและกัมพูชา ส่งผลให้ราคาส่งออกสุกรขุนมีชีวิต และราคาสุกรขุนในประเทศอยู่ในระดับสูงกว่าต้นทุนต่อ ในระดับที่มีการดูแลเพื่อไม่ให้กระทบค่าครองชีพผู้บริโภคภายในประเทศ

ภาคตะวันตก 66-67
ภาคตะวันออก 73
ภาคอีสาน 74
ภาคเหนือ 73
ภาคใต้ 74

ลูกสุกรขุนน้ำหนัก 16 กิโลกรัมวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563: 2,100 บวก/ลบ 66

Visitors: 319,920