Live Pig Price 0203022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 9/2565)
วันพระที่ 2 มีนาคม 2565

วันพระนี้พื้นที่ที่มีการเลี้ยงหนาแน่นราคาแข็งขึ้น โดยภาคตะวันตกมีการปรับฐานราคาเล็กน้อย เนื่องจากมีราคาต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ โดยพื้นที่อื่นๆ ราคาทรงตัวจากวันพระที่ผ่านมา

ปัจจัยการผลิตปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทำให้คาดว่าแนวโน้มในพระต่อไปผู้เลี้ยงจะสามารถเพิ่มมาร์จิ้นในระดับที่พออยู่ได้ เพราะต้นทุนการผลิตกับราคาตลาดในปัจจุบัน ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาช่วยฟื้นฟูรายย่อยที่จะกลับมาเลี้ยงใหม่

กรมปศุสัตว์เข้าใจบริบทใหม่ของการผลิตภาคปศุสัตว์ ที่พร้อมทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วน ตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการค้าสุกร และเนื้อสุกร ธุรกิจอาหาร สื่อสารมวลชน และภาครัฐที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามอำนาจที่มีตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ที่มีบทบัญญัติเป็นธรรมต่อทุกสินค้าอยู่แล้ว

ภาคตะวันตก 86
ภาคตะวันออก 86
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 87
ภาคใต้ 88

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 : 2,700 บาท บวกลบ 80 บาท

Visitors: 385,687