ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการซื้อขายในพื้นที่หลักมีการปรับฐานราคาต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุน และสภาพของตลาด โดยในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและเวียดนามมีราคาสุกรขุนสูงกว่าในประเทศมาก

ภาคตะวันตก 64
ภาคตะวันออก 67-68
ภาคอีสาน 67-68
ภาคเหนือ 68
ภาคใต้ 63-65

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562: 1,800 บวกลบ 61 บาทต่อกิโลกรัม

Visitors: 385,684