ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 7/2564) วันพระที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 7/2564)
วันพระที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 1 ปี 2564 ไว้ที่ 77.49 บาทต่อกิโลกรัม สำหรับกรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.30 บาทกรณีผลิตลูกสุกรเอง

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มยังคงทรงตัว ในขณะที่ต้นทุนการผลิตที่ประเมินโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสล่าสุด เป็นประเด็นร้อนที่เกษตรกรกลุ่มซื้อลูกสุกรพันธุ์เข้าขุนเริ่มร้องให้มีการทบทวนราคาขอความร่วมมือหน้าฟาร์ม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ขอความร่วมมือผู้เลี้ยงเข้มงวดสูงสุดกับความปลอดภัยทางชีวภาพกับทุกฟาร์ม 

ภาคตะวันตก 76-77
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 80

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. จันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 2,800+/- 80 บาท/กก

Visitors: 269,309