Live Pig Price 03062023

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 22/2566)

วันพระที่ 3 มิถุนายน 2566

ราคาสุกรขุนทุกภูมิภาคขยับราคาขึ้นจากราคาซื้อขายจริงช่วงระหว่างวันพระที่ผ่านมา 2-4 บาท ลดแรงกดดันการขาดทุนต่อเนื่องขึ้นเดือนที่ 5 หลายฟาร์มเริ่มมีปัญหากระแสเงินสดติดขัดมากขึ้น

กรมปศุสัตว์เร่งกวาดล้างหมูเถื่อนตามห้องเย็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรหลายภูมิภาคจี้กรมการค้าภายในตรวจสอบการกำหนดราคาจำหน่ายปลีกอันไม่เป็นธรรมของห้างค้าส่งค้าปลีก โดยการสำรวจระหว่างสัปดาห์ปรากฎว่าราคาจำหน่ายปลีกห้างค้าส่งค้าปลีกเริ่มปรับราคาขึ้น กับ สินค้าเนื้อสุกรทุกชิ้นส่วน 


ภาคตะวันตก 76
ภาคตะวันออก 80
ภาคอีสาน 80
ภาคเหนือ 80
ภาคใต้ 81


ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566: 1,700 บาท บวก/ลบ 74

Visitors: 385,693