ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 32/2564) วันพระที่ 8 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 32/2564)
วันพระที่ 8 สิงหาคม 2564


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่
- 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ
- 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ภาวะราคาและปริมาณสุกรขุนที่ออกสู่ตลาดตั้งแต่สองพระที่แล้ว ผู้เลี้ยงภาคบริษัท สมาคมภูมิภาคต่างๆสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และผู้เลี้ยงทั่วไป มีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนต่อไปอีก 1 วันพระ โดยเมื่อภาวะการระบาดของโรค Covid 19 ทรงตัวแล้ว ค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

5 สิงหาคม 2564 การประชุมจัดการ Supply chain สินค้าหมู ไก่ ไข่ ที่กรมการค้าภายใน ไม่ปรากฏปัญหาการขาดแคลนทุกกลุ่ม มีเพียงปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่ต้องแบกภาระกันทั่วหน้า อธิบดีฝากภาคปศุสัตว์ช่วยคุมราคาดูแลผู้บริโภคในช่วงการระบาดของโควิด-19  ในขณะที่ต้นทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทะยาน 10.45-10.70 บาทต่อกิโลกรัม ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  

ภาคปศุสัตว์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งห่วงโซ่อาหารจะได้ร่วมกันดูแลประชาชนในช่วงวิกฤตชาติครั้งนี้ตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ


ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2564: 2,100+/-68 บาท/กก.

 

Visitors: 385,692