ราคาสุกรพระที่ 19 สิงหาคม 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 19 สิงหาคม 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น ถึงแม้ราคาข้าวโพดในประเทศจะเริ่มลดลงจากผลผลิตฤดูกาลใหม่เริ่มออกมา โดยกรมการค้าภายในขอความร่วมมือโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อราคาขั้นต่ำข้าวโพดเกรดอาหารสัตว์ที่ 8 บาทต่อกิโลกรัม แต่ส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต้องนำเข้า เช่น กากถั่ว ยังคงสูง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวตามค่า US dollar ที่สูงขึ้นกับทุกสกุลเงิน)

ทิศทางราคาสุกรขุนมีปัจจัยบวก จากปริมาณผลผลิตที่ลดลงและเริ่มควบคุมได้ ประกอบกับราคาสุกรขุนปัจจุบันยังตามหลังต้นทุน ไม่จูงใจให้มีการเข้าขุนใหม่กับกลุ่มรายย่อยที่หยุดการเข้าขุนไปช่วงที่ได้รับความเสียหาย 

สัปดาห์หน้าเข้าสู่เทศกาลสาร์ทจีน เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกต่อเนื่อง โดยตลาดเริ่มตื่นตัวจากสถานะการณ์การระบาดครั้งแรกของ African Swine Fever ในประเทศจีนที่มีการเลี้ยงสุกรกว่า 50% ของโลก ที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และไม่มียารักษา


ภาคตะวันตก 64-65
ภาคตะวันออก 69
ภาคอีสาน 68
ภาคเหนือ 69
ภาคใต้ 67-68

ลูกสุกรจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561: 1800 บวก/ลบ 65

Visitors: 269,309