ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/2564) วันพระที่ 16 สิงหาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 33/2564)
วันพระที่ 16 สิงหาคม 2564


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรประมาณการต้นทุนการผลิตสุกรไตรมาส 2 ปี 2564 ไว้ที่
- 76.72 บาทต่อกิโลกรัม กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน และ
- 68.56 บาทต่อกิโลกรัม กรณีเลี้ยงลูกสุกรเข้าขุนเอง

ใกล้เทศกาลสารทจีน ที่เป็นช่วงของความต้องการสุกรจะสูงขึ้น ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ โรงฆ่าบางพื้นที่ก็ยังถูกระงับการดำเนินงานชั่วคราว อันเนื่องจากโรคโควิด-19

ปริมาณสุกรขุนออกตลาดมีน้อย น้ำหนักสุกรยังเล็กมาก ดังนั้นภาคบริษัท สมาคมฯภูมิภาคต่างๆ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และเกษตรกรผู้เลี้ยง จึงมีมติเห็นควรยืนราคาสุกรขุนตามแต่ประกาศของภูมิภาค และเมื่อภาวะโรค COVID-19 ทรงตัวแล้วค่อยพิจารณาราคาว่าจะอย่างไรต่อไป

ภาคตะวันตก 68
ภาคตะวันออก 74-78
ภาคอีสาน 72
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 71


ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กก. วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564: 2,000+/-68 บาท/กก.

Visitors: 269,304