ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 39/2564) วันพระที่ 21 กันยายน 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 39/2564)
วันพระที่ 21 กันยายน 2564

 

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนของ Pig Board ประเมินต้นทุนไตรมาส 3/2564 ดังนี้

-          กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
-          กรณีผลิตลูกสุกรเอง ที่ 71.55 บาทต่อกิโลกรัม

ภาคตะวันตกยังเผชิญปัญหาการกดดันราคาจากสุกรกลุ่มเสี่ยง(หมูเทา) นอกนั้นราคาทรงตัว ภาคใต้รับผลบวกต่อเนื่องจากโรงฆ่าโรงงานแปรรูปสุกรกลับมาเปิดได้ปกติ  Demand-Supply ในทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติ

6-14 ตุลาคม เป็นช่วงเทศกาลทานเจน่าจะกระทบความต้องการบริโภคเนื้อสุกรเล็กน้อย

ภาคตะวันตก 60
ภาคตะวันออก 71
ภาคอีสาน 66
ภาคเหนือ 70
ภาคใต้ 69

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 :  1,600 บวก/ลบ 60 บาท/กิโลกรัม

Visitors: 385,678