ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 42/2564) วันพระที่ 14 ตุลาคม 2564

ข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 42/2564)

วันพระที่ 14 ตุลาคม 2564

 

ต้นทุนการเลี้ยงสุกรตามการประชุมของคณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร ใน Pig Board ประเมินต้นทุนการผลิตสุกร และคาดการณ์ Q2-Q3/2564 ดังนี้

 

-กรณีซื้อลูกสุกรมาเลี้ยงขุน เฉลี่ย Q2 ที่ 78.31 และ Q3 ที่ 80.03 บาทต่อกิโลกรัม
-กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ย Q2 ที่ 70.13 และ Q3 ที่  71.55 บาทต่อกิโลกรัม

 

จากปัญหาการกดดันราคาจากสุกรกลุ่มเสี่ยง(หมูเทา) ผู้เลี้ยงสุกรขอขยับราคาขายสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม เพื่อลดภาระการขาดทุนต่อเนื่อง โดยก่อนเริ่มผ่อนคลายเปิดประเทศของรัฐบาล ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะประเมิน Supply สุกรเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณความต้องการที่คาดว่าจะสูงขึ้น

 

ภาคตะวันตก 72
ภาคตะวันออก 79-80
ภาคอีสาน 74-76
ภาคเหนือ 76
ภาคใต้ 78

 

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 :  1,700 บวก/ลบ 68 บาท/กิโลกรัม

Visitors: 269,309