Live Pig Price 23112022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 47/2565)

วันพระที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทรงตัว หลายภูมิภาคทรงราคาจำหน่ายสุกรขุนหน้าฟาร์ม ในขณะที่บางส่วนมีการเคลื่อนย้ายสุกรข้ามภูมิภาคเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเร่งระบายสุกรก่อนกำหนดจากฟาร์มที่ประเมินว่าอาจมีความเสี่ยงด้านการจัดการสุขภาพของสุกรในฟาร์ม

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติขอให้ผู้เลี้ยงให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่ระดับราคาสุกรขุน 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยสมาคมอยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดแนวทางราคาเป้าหมายให้ความร่วมมือใหม่หลังต้นทุนการผลิตไตรมาสที่ 4/2565 ขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 101.01 บาทต่อกิโลกรัม

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ทรงตัวที่ 3,600 บาท บวก/ลบ 100

Visitors: 385,672