ICVS - Knowledge Mobilization through ASEAN creative collaborative

  ICVS - สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Knowledge Mobilization through ASEAN creative collaborative" ระหว่างวันนี้ 11-13 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ในฐานะนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวว่า "นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต เสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ และมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อให้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสัตวแพทย์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นทางด้านวิชาการระหว่างสัตวแพทย์ในแขนงต่างๆ"  

 

Visitors: 396,581