Live Pig Price 25012022

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 4/2565)
วันพระที่ 25 มกราคม 2565

ราคาสุกรขุนหน้าฟาร์มปรับตัวลงเพื่อดึงราคาจำหน่ายปลีกเนื้อสุกรไม่ให้สูง เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค ถึงแม้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยการตรวจสต็อกเนื้อและชิ้นส่วนสุกร ที่เป็นปกติของ Supply Chain ของการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ สร้างแรงกดดันราคาหน้าฟาร์ม เช่นกัน 

ข่าวการกักตุนเนื้อและชิ้นส่วนสุกรในห้องเย็น 13-14 ล้านกิโลกรัม หรือ 13,000-14,000 ตัน สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะอย่างมาก เพราะเป็นปกติของการบริหาร Inventory สินค้าปศุสัตว์ เพราะปริมาณสต็อก 13-14 ล้านกิโลกรัม สามารถรองรับการบริโภคทั้งประเทศได้เพียง 3-4 วัน เท่านั้น เพราะปัจจุบันทั้งประเทศบริโภคเนื้อและชิ้นส่วนสุกรประมาณ 3.5-4.0 ล้านกิโลกรัม ต่อวัน

สินค้าจากห้องเย็นสู่จุดจำหน่ายปลีก จะมีการหมุนเวียนเข้า-ออกตลอดเวลา เพราะการจัดเก็บแม้อยู่ในห้องเย็นก็จะมีอายุการจัดเก็บที่ส่งผลต่อคุณภาพเนื้อสุกร เช่นกัน

ภาคตะวันตก 104
ภาคตะวันออก 106
ภาคอีสาน 108
ภาคเหนือ 110
ภาคใต้ 110

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 : 3,700 บวก/ลบ 106 บาท/กิโลกรัม

Visitors: 385,678