สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม วันพระที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ตุ้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 1 ปี 2562
- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 64.44 บาทต่อกิโลกรัม
- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 64.85 บาทต่อกิโลกรัม

ความต้องการการบริโภคทรงตัว การระบาดของ ASF ในเวียดนามที่กระจายตัวไว จะเป็นปัจจัยบวกกับราคาและการส่งออกไปประเทศรอบบ้านฝั่งตะวันออก จากการประชุมที่กรมปศุสัตว์เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเร่งประสานภูมิภาคกับมาตรการ War room ตรวจจุดเสี่ยง ASF ทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อประสิทธิภาพการเฝ้าระวังสูงสุด 

ภาคตะวันตก 72 
ภาคตะวันออก 75
ภาคอีสาน 75
ภาคเหนือ 78
ภาคใต้ 73-75

ลูกสุกรจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562: 2,100 บวก/ลบ 70

 

Visitors: 115,445