ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มพระที่ 17 กันยายน 2561

ราคาสุกรมีชีวิตหน้าพระที่ 17 กันยายน 2561

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานต้นทุนการผลิตสุกร คาดการณ์ไตรมาส 3 กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 63.04 บาทต่อกิโลกรัม และกรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 67.17 บาทต่อกิโลกรัม (ต้นทุนมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากค่าพันธ์ุลูกสุกร และค่าอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น)

ราคาสุกรขุนอ่อนตัวในหลายพื้นที่ สาเหตุหลักจากสภาวะฝนตกชุกและอาหารธรรมชาติออกมาก  ภาวะมรสุมแม้ยังไม่รุนแรงเท่าต่างประเทศในแถบเอเชียอื่นๆ แต่ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นปัจจัยลบที่ลดปริมาณความต้องการการบริโภคของตลาดในช่วงนี้


ภาคตะวันตก 63          ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 100 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 124-128 บาท
ภาคตะวันออก 66-67   ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 105-107 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 130-136 บาท
ภาคอีสาน 61-63         ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 97-100 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 120-128 บาท
ภาคเหนือ 66              ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 105 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 130-134 บาท
ภาคใต้ 67-68             ราคาแนะนำขายส่งห้างค้าปลีก 107-108 บาท ราคาแนะนำจำหน่ายปลีก 132-138 บาท


ลูกสุกรจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561: 1800 บวก/ลบ 63

Visitors: 269,304