Live Pig Price 05 04 2023

รายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 14/2566)
วันพระที่ 5 เมษายน 2566

สภาวะการค้าสุกรขุนทุกพื้นที่ราคายืนแข็ง แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ปัญหาเดิมๆ ที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อให้วงการสุกรไทยอยู่ได้ประกอบด้วย

1) ขจัดปัญหาซัพพลายส่วนเกินจากหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้า
2) ผลักดันการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการไม่ให้เหลื่อมล้ำตลอดห่วงโซ่
3) จี้ภาครัฐเรื่องราคาที่สูงเกินจริงของวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ ทั้งกลุ่มพลังงาน และโปรตีน

นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ชื่อดังแห่งหนึ่ง มองประเด็นต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ภายในประเทศ(ข้อ 3)ที่อยู่ในวิสัยที่แก้ได้ จะทำให้ต้นทุนการเลื้ยงสุกรกลุ่มที่ซื้อลูกสุกรพันธุ์เข้าขุน จะลดต้นทุนลงได้ทันที 30% อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมสุกรอาเซียน จะลดโอกาสการทำกำไรจากส่วนต่างของหมูกล่องที่ลักลอบนำเข้าได้ เช่นกัน

ภาคตะวันตก 84
ภาคตะวันออก 86-88
ภาคอีสาน 88
ภาคเหนือ 88
ภาคใต้ 86

ลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566 : 2,200 บาท บวก/ลบ 84

Visitors: 385,684