Chachoengsao Livestock & Aquaculture Cooperative

สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เตรียมอัฟเกรดฟาร์มปิดลดความเสี่ยงฟาร์มสุกรสมาชิกทั้งหมด

30 มกราคม 2566 ฉะเชิงเทรา – ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทราเตรียมทุน 10 ล้าน ให้สมาชิกปรับปรุงฟาร์มปิดลดความเสี่ยงฟาร์มสุกรสมาชิกทั้งหมด

          คุณเสน่ห์ นัยเนตร ประธานกรรมการสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด ให้ข่าวถึงการเตรียมตัวอย่างไร ให้สมาชิกผู้เลี้ยงสุกรกลับมาเลี้ยงใหม่อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้สมาชิกปรับปรุงฟาร์มให้เป็นระบบ Evaporative Cooling System ทั้งหมด ซึ่งจะสร้างความยั่งยืนให้สมาชิกในสภาวะที่ยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ โดยเตรียมเงินทุนชนิดแบ่งชำระคืนให้กับสมาชิกเพื่อปรับปรุงฟาร์มจำนวน 10 ล้านบาท

          โดยก่อนหน้านี้สหกรณ์ให้บริการผลิตอาหารสัตว์สุกรให้สมาชิกตามช่วงอายุต่างๆ ของสุกร โดยปัจจุบันมีสมาชิก 160 ราย เพื่อผลของคุณภาพผลผลิตที่สม่ำเสมอเท่าเทียมกันทั้งสหกรณ์ โดยโรงงานผสมอาหารสุกรมีกำลังการผลิตอาหารสัตว์ 40 เมตริกตันต่อวัน โดยการจัดหาวัตถุดิบอาหารสุกรจะเป็นการเชื่อมโยงกับสหกรณ์การเกษตรของชาวไร่ข้าวโพดในกลุ่มพืชพลังงาน และใช้กากถั่วเหลืองนำเข้าจากต่างประเทศผ่านผู้จัดจำหน่ายในประเทศ

          ปัจจุบันสหกรณ์มีพื้นที่ใช้สอย 25 ไร่ ตั้งอยู่ที่  60/12 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรารหัสไปรษณีย์ 24120 มีโรงเชือด ที่มีกำลังการผลิต 500 ตัวต่อวัน โดยปัจจุบันรับจ้างเชือดให้กับสุกรจากฟาร์มของกลุ่มเบทาโกร เฉลี่ย 250-300 ตัวต่อวัน ส่งต่อโรงงานแปรรูปสุกร บริษัท เบทาโกรเกษตรอุสาหกรรม จำกัด พนมสารคาม ที่ลงทุนให้ และเช่ากับสหกรณ์ โดยโรงเชือดของสหกรณ์ฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ และกระบวนการดำเนินงานโดยเครือเบทาโกร

          ปัจจุบันสหกรณ์ได้ก่อสร้างโรงงานแปรรูปตัดแต่งชิ้นส่วนสุกรของสหกรณ์เพิ่มอีก 1 โรงงานเพื่อรองรับการแปรรูปตัดแต่งผลผลิตสุกรของสมาชิกจากโรงเชือดที่ยังไม่เต็มกำลังการผลิต คาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในไตรมาสที่ 1 ปีนี้ โดยมีเป้าหมายการจำหน่ายผลผลิตผ่านกลุ่มห้างค้าส่ง ค้าปลีกภายในประเทศตามโครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยตรง และตลาดประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกที่อยู่ระหว่างเจรจาข้อตกลง โดยทั้ง 3 โรงงานสามารถสร้างงานในพื้นที่ประมาณ 100 อัตรา ทั้งระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแรงงานฝีมือ

          การบริหารจัดการทั้ง 3 สายการผลิตมีการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ใช้พื้นที่โดยเน้น Functional โดยใช้เงินลงทุนไม่สูงนัก แต่ผลผลิตหลังชำแหละได้ทั้งจำนวน และคุณภาพของเนื้อสุกรถูกสุขอนามัย เป็นไปตามมาตรฐานของเครือเบทาโกร โดยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จากรหัสฟาร์ม วันเดือนปีที่ผลิตไว้กับสุกรชำแหละทุกตัว

          สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด นับเป็นสหกรณ์ต้นแบบที่ดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ที่มีการทำงานร่วมกันกับสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรในภูมิภาคอื่นๆ โดยคุณเสน่ห์ นัยเนตร ประธานกรรมการสหกรณ์ มีหลายตำแหน่งทางสังคมในวงการสุกร เป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมและให้ความรู้กับผู้สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา     

Visitors: 413,131