ราคาสุกรขุน ปี 2561

วันพระที่  1 มกราคม 2561

วันพระที่  9 มกราคม 2561

วันพระที่ 16 มกราคม 2561

วันพระที่ 24 มกราคม 2561

วันพระที่ 31 มกราคม 2561

วันพระที่  8 กุมภาพันธ์ 2561

วันพระที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

วันพระที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

วันพระที่  1 มีนาคม 2561

วันพระที่  9 มีนาคม 2561

วันพระที่ 16 มีนาคม 2561

วันพระที่ 24 มีนาคม 2561

วันพระที่ 31 มีนาคม 2561

 

วันพระที่  8 เมษายน 2561

วันพระที่ 14 เมษายน  2561

วันพระที่ 22 เมษายน  2561

วันพระที่ 29 เมษายน  2561

 

วันพระที่   7 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 22 พฤษภาคม 2561

วันพระที่ 29 พฤษภาคม 2561

วันพระที่  6 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 12 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 20 มิถุนายน 2561

วันพระที่ 27 มิถุนายน 2561

วันพระที่  5 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 12 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 20 กรกฎาคม 2561

วันพระที่ 27 กรกฎาคม 2561

วันพระที่  4 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 11 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 19 สิงหาคม 2561

วันพระที่ 26 สิงหาคม 2561

วันพระที่  3 กันยายน 2561

วันพระที่  9 กันยายน 2561

วันพระที่ 17 กันยายน 2561

วันพระที่ 24 กันยายน 2561

วันพระที่ 2 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 9 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 17 ตุลาคม 2561

วันพระที่ 24 ตุลาคม 2561

 

วันพระที่  1 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่  7 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 15 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 22 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 30 พฤศจิกายน 2561

วันพระที่ 7 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 15 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 22 ธันวาคม 2561

วันพระที่ 30 ธันวาคม 2561

Visitors: 96,001