อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามคำสั่ง Set up ระบบการตลาดนำการผลิตสุกร ตั้งคณะทำงาน 6 ภูมิภาคสร้างความยั่งยืนผู้เลี้ยงทุกขนาด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนามคำสั่ง Set up ระบบการตลาดนำการผลิตสุกร ตั้งคณะทำงาน 6 ภูมิภาคสร้างความยั่งยืนผู้เลี้ยงทุกขนาด

29 เมษายน 2562 กรมปศุสัตว์ – รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานประชุมนำเสนอกรอบแนวคิดการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ใช้ประสงค์ให้การตลาดนำการผลิตในทุกๆ สินค้าเกษตรของประเทศ

นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค สืบเนื่องจากที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสุกรไทยมีการผลิตเป็น 6 ภูมิภาค มีสมาคม สหกรณ์ แต่ละภูมิภาคที่เข้มแข็งอยู่แล้ว จากนโยบายกระทรวงเกษตรหวังให้การเกษตรทุกแขนงของประเทศมีความมั่นคงยั่งยืน โดยการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภาค ได้ริเริ่มเพื่อผลักดันในการประชุมเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 195/2562 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นคณะกรรมการที่ทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน อย่างมีรูปแบบชัดเจน ที่ประกอบไปด้วย ปศุสัตว์เขต/ปศุสัตว์จังหวัด/สหกรณ์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแต่ละภาค โดยคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศประกอบด้วย

คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค

 1. นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์                           ประธานกรรมการ
 2. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                                       รองประธานกรรมการคนที่ 1
 3. ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                 รองประธานกรรมการคนที่ 2
 4. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทน                                          กรรมการ
 5. ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายหรือผู้แทน                                                                          กรรมการ
 6. ปศุสัตว์เขต 1-9 หรือผู้แทน                                                                                       กรรมการ
 7. ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ หรือผู้แทน                                                        กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ หรือผู้แทน                                                                 กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ หรือผู้แทน                           กรรมการ
 10. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ หรือผู้แทน                                                               กรรมการ
 11. ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หรือผู้แทน                                                       กรรมการ
 12. นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ                                                                                 กรรมการ
 13. ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หรือผู้แทน                                                                 กรรมการ
 14. นายประยูร ครองยุติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์       กรรมการ
 15. นางวรางคณา โตรส เศรษฐกรชำนาญการ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์                          กรรมการ
 16. นายสุขุม สนธิพันธ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์      กรรมการและเลขานุการ
 17. นางสาวญาณิศา รัชดาภรณ์วานิช นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 18. นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์                                                                      

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1)     จัดการข้อมูลในแต่ละภูมิภาคให้มีความถูกต้องครบถ้วน

2)     กำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการการเลี้ยงสุกรเป็นรายภูมิภาค ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมปศุสัตว์ทราบเป็นระยะ

3)     ประสานงานให้ความช่วยเหลือ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้งานในพื้นที่ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต

4)     ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะทำงานบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค ประกอบด้วย

1. ภาคกลางตอนบน

1)       ปศุสัตว์เขต 1                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                                                  คณะทำงาน

3)      นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้า (จังหวัดสระบุรี)                             คณะทำงาน

4)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                                คณะทำงานและเลขานุการ

5)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 1                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2. ภาคตะวันออก

1)       ปศุสัตว์เขต 2                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                                                  คณะทำงาน

3)      ประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรี                                                                                  คณะทำงาน

4)      ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด                                    คณะทำงาน

5)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                                คณะทำงานและเลขานุการ

6)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 2                                                      คณะทำงานและ ผู้ช่วยเลขานุการ

3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1)       ปศุสัตว์เขต 3                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์เขต 4                                                                                                         รองประธานคณะทำงาน

3)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และเขต 4                                    คณะทำงาน

4)      นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชัยภูมิ)                                  คณะทำงาน

5)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                               คณะทำงานและเลขานุการ

6)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 3                                                      คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

4. ภาคเหนือ

1)       ปศุสัตว์เขต 5                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์เขต 6                                                                                                         รองประธานคณะทำงาน

3)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และเขต 6                                    คณะทำงาน

4)      นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ (จังหวัดลำพูน)                                                         คณะทำงาน

5)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                คณะทำงานและเลขานุการ

6)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุก

5. ภาคตะวันตก

1)       ปศุสัตว์เขต 7                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                                                  คณะทำงาน

3)      ประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด                                                            คณะทำงาน

4)      นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดราชบุรี จำกัด                                                                 คณะทำงาน

5)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                              คณะทำงานและเลขานุการ

6)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

6. ภาคใต้

1)       ปศุสัตว์เขต 8                                                                                                         ประธานคณะทำงาน

2)       ปศุสัตว์เขต 9                                                                                                         รองประธานคณะทำงาน

3)       ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเขต 9                                    คณะทำงาน

4)      นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ (จังหวัดพัทลุง)                                                         คณะทำงาน

5)       ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                                คณะทำงานและเลขานุการ

6)       ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8                                                       คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะทำงานทั้ง 6 ภูมิภาค มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1.   จัดทำข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานการผลิต การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด เช่น สถาบันเกษตรกร ฟาร์มมาตรฐาน GAP GFM ฟาร์มปลอดโรค      โรงฆ่า สถานที่จำหน่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.  บริหารจัดการแนวทางการเลี้ยงสุกรระดับพื้นที่ ในแต่ละภูมิภาค
 3.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยให้มีผลตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 195/2562 นับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา ซึ่งการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วไทย ที่จะต้องร่วมดำเนินการ ให้บรรลุตามกรอบแนวคิด

 • การบริหารจัดการผลิตและการตลาดสุกร มีการจัดสรรอย่างเป็นธรรม

üผู้ประกอบการรายใหญ่ บริหารจัดการผลิตและตลาดในระดับชาติ

üสหกรณ์/ชุมนุม/สมาคมผู้เลี้ยงสุกร บริหารจัดการผลิตและตลาดในท้องถิ่น/ระดับภาค เพื่อความมั่นคงของอาชีพและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน

เป้าหมายหลัก

 • สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร/สหกรณ์/ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

üมีภูมิคุ้มกันสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ โดยอยู่กับสังคมแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

 • สร้างความสมดุลการผลิตและการตลาดสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

üไม่มีปัญหา Over supply /ราคาสินค้าเป็นไปตามกลไกลการตลาด

üไม่มีปัญหาการตลาดแบบ Red ocean  ที่แต่ละรายก็มุ่งเน้นจะเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆเพื่อที่จะแย่งชิงลูกค้ามาให้ได้มากที่สุด และทำให้ได้กำไรมากที่สุด

üมีความมั่นคงทางอาหาร/อาหารปลอดภัยของชุมชน

เศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy)

 • ตลาดธรรมาภิบาล = พลังของการแบ่งปันและความร่วมมือ
 • แบ่งปันตามความชำนาญ

üสหกรณ์/ชุมนุม/สมาคม = ระบบการจัดการที่ดี

üเกษตรกร = ผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้

üผู้บริโภค/ลูกค้า/Food service /Food industry ส่งต่อสินค้าสู่สังคม

 • แบ่งปันผลประโยชน์หมุนเวียนในเศรษฐกิจชุมชน เพื่อผลทวีคูณต่อระบบเศรษฐกิจ (Multiplier effect)

Localization หรือ สนับสนุนการใช้ การบริโภค ภายในจังหวัด หรือ ในท้องถิ่น

(คนจังหวัดใด? ต้องกินหมูในจังหวัดนั้น)

 • ใช้กระแสของการมีความเป็นท้องถิ่น/ชุมชน/เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดเชื่อมโยงสังคมท้องถิ่นมายาวนานในการสร้าง Brand สินค้า/สร้างการรับรู้สินค้า

 

สร้างจุดแข็งในความเป็นปลาเล็ก…เพื่อความคงอยู่และเป็นฟันเฟืองเศรษฐกิจฐานราก

 • ความเร็วในการปรับตัว เช่น หยุด/เพิ่ม/ลดจำนวนการผลิต
 • สร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง / ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

แนวทางการดำเนินงาน

 • การบริหารจัดการองค์กร

üประยุกต์ใช้โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการสหกรณ์/สมาคมที่ประสบความสำเร็จในการบริหาร demand supply ในอดีตที่ผ่านมา

 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกร

üส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเลี้ยงสุกร เช่น สายพันธุ์ อาหารสุกร การจัดการฟาร์มมาตรฐานฟาร์ม GFM/GAP ทะเบียนเกษตรกร ฯลฯ

 • ลดต้นทุนการผลิต

üส่งเสริมการใช้สูตรอาหารที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ที่สามารถสร้างคลัสเตอร์เกษตรกรพืชอาหารสัตว์อื่นๆ

üเพิ่มประสิทธิภาพพันธุกรรมสุกร

üเชื่อมโยงธุรกิจตลอด supply chain

 • ส่งเสริมการตลาดชุมชนท้องถิ่น

üจัดการ Supply chain ตลาดท้องถิ่นภาคอย่างเป็นระบบครบวงจร

üเติมเต็มช่องว่างตลาด : ตู้แช่ชุมชน ร้านค้าปศุสัตว์ OK เนื้อสุกรแปรรูป

üการตลาด B2B : เชื่อมโยงกับหอการค้าจังหวัด (Food service /Food industry)

โครงสร้างการบริหารงาน

ระดับชาติ

    เจ้าภาพหลัก : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

    เลขานุการ   : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ระดับภูมิภาค

    เจ้าภาพหลัก : ชุมนุมสหกรณ์/สมาคมผู้เลี้ยงสุกรระดับภาค

    เลขานุการ   : สำนักงานปศุสัตว์เขตกรมปศุสัตว์

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

 • ขอความเห็นชอบหลักการ/กรอบแนวคิดการขับเคลื่อน
 • แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยจัดทำรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานที่มีการคิด วิเคราะห์ เชิงระบบ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ร่วมกันตัดสินใจทางเลือก ตอบโจทย์ ปฏิบัติได้ วัดความสำเร็จได้

 สรุปการบริหารจัดการพื้นที่การเลี้ยงสุกร 6 ภูมิภาค ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต ซึ่งมีการขับเคลื่อนเป็นรายชนิดสินค้า กอปรกับผู้เลี้ยงสุกรมีการบริหารจัดการการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงสุกรออกเป็น 6 ภูมิภาคนั้น เพื่อให้มีการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีข้อมูลทางวิชาการ กฎหมาย และสังคมแตกต่างกัน  หากสามารถบูรณการร่วมกันได้จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการได้ โดยผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ แต่ละภูมิภาคเป็นผู้บริหารจัดการการเลี้ยงสุกรในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรเกิดความยั่งยืน แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ตัวเลขจากกรมปศุสัตว์มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศ 220,000 ราย จำนวนเกษตรกรร้อยละ 90 มีผลผลิตร้อยละ 10 ของผลผลิตทั้งหมด ที่เหลือจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงร้อยละ 10 สร้างผลผลิตร้อยละ 90 ปัญหาการแข่งขันด้านราคาสูง ซึ่งการแข่งขันในสภาพปลาใหญ่ปลาเล็กเป็นสภาพที่สร้างผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจที่ไม่คล่องตัวจากระดับล่างสุดท้ายจะเป็นปัญหาทั้งระบบ ความมั่นคงยั่งยืนจะไม่เกิดเลยกับผู้ประกอบการในทุกขนาด อยู่ที่ว่าใครจะถูก Disrupt ก่อนหลังเท่านั้น

โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจะเร่งนำแนวทางนี้นำเสนอต่อไปยังทั้ง 6 ภูมิภาคโดยจะร่วมประสานในกระบวนการของคณะกรรมการและคณะทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะนโยบายดังกล่าวนี้ถือเป็นการทำงานร่วมกันในลักษณะของการผลิตและการค้าอย่างเป็นระบบครั้งแรกระหว่างผู้เลี้ยง กับ กรมปศุสัตว์

 

 

Visitors: 406,657