ประวัติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

 

               สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2508 โดยนายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ ใช้ชื่อว่า สมาคมผู้บำรุงพันธุ์สุกรแห่งชาติ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The National Pig Breeders Association” สำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณกรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท อำเภอดุสิต จังหวัดพระนครต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคม ในข้อระเบียบและวิธีดำเนินงานของสมาคม จากเดิม อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นนายกโดยตำแหน่ง มาเป็น นายกสมาคมมาจากการเลือกตั้งจากสมาชิก  และอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์โดยตำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2514 นายประเวศน์ มงคลรังษี จึงได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมที่มาจากการเลือกตั้งเป็นท่านแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่อสมาคมเป็น สมาคมผู้บำรุงพันธุ์และเลี้ยงสุกรแห่งชาติ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The National Pig Breeders Raisers Association” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสมาคมมาเป็น สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า The Swine Raisers Association of Thailand” จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งสำนักงาน  90/141 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1.             เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถในการเลี้ยง และปรับปรุงพันธุ์สุกร

2.              เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงสุกรโดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ สถาบันการศึกษาต่างๆ และอื่นๆ

3.             เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนฝูงสุกรพันธุ์แท้ของสมาชิก มุ่งปรับปรุงพันธุ์สุกรให้เกิดเอกลักษณ์ประจำชาติ

4.             เพื่อสนับสนุนและหาทางจัดการให้กิจการอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรของประเทศให้ก้าวหน้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

5.             เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ปรับปรุง แก้ไขให้ดีขึ้น เช่นอนุรักษ์ การใช้พลังงานซึ่งเกิดจากมูลสุกรหรือสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และอื่นๆ

6.             ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

7.             ไม่เกี่ยวข้องในทางการเมือง

 

 

 

 

Visitors: 401,266