เศรษฐศาสตร์ มก. กับทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทำวิจัยปัญหาหมูจากสหรัฐอเมริกา

เศรษฐศาสตร์ มก. กับทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ทำวิจัยปัญหาหมูจากสหรัฐอเมริกา

8 มีนาคม 2562 ทีมงานวิจัยจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียรคณะเศรษฐศาสตร์และทีมงานได้เข้าพบสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยคุณสมพร กมลพรสิน ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อนำไปทำการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีนักวิจัยในโครงการประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียรคณะเศรษฐศาสตร์
  • ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร์
  • ผศ.น.สพ.ณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม จะมีกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าสัมภาษณ์กับฟาร์มทุกขนาด รายเล็ก รายกลาง รายใหญ่ และรายใหญ่มากอีกจำนวน 9 ราย

โดยขอบเขตการวิจัยจะครอบคลุมไปถึงการผลิต ต้นทุน แรงงาน การบริหารจัดการ กฎระเบียบ ปัญหาอุปสรรค สภาพการแข่งขันภายในประเทศ แนวทางการปรับตัว ห่วงโซ่อุปทาน ธุรกิจสุกรในอนาคต มาตรฐานเนื้อสุกร ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้า ซึ่งผลสรุปของงานวิจัยจะสามารถช่วยให้เห็นภาพของการแก้ปัญหาตามหัวข้อการวิจัยได้

ข้อมูลที่ให้สัมภาษณ์ดูได้จากข่าวตามลิงค์ :  10 ประเด็นหมูสหรัฐฯ ที่ภาครัฐและผู้เลี้ยงสุกรไทยต้องเคลียร์ เพื่อความเข้าใจตรงกันกับกติกาทั้งกฎหมายภายในและระหว่างประเทศ ว่าจะเดินหน้าอย่างไร
https://bit.ly/2EUPLZE 

Visitors: 401,263