ข้อมูลตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 21 กันยายน 2562

ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดสุกรมีชีวิต วันพระที่ 21 กันยายน 2562

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ต้นทุนการผลิตสุกร ไตรมาส 3 ปี 2562

- กรณีซื้อลูกสุกรเข้าขุน เฉลี่ยที่ 68.56 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 เฉลี่ยที่ 66.58 บาทต่อกิโลกรัม)

- กรณีผลิตลูกสุกรเอง เฉลี่ยที่ 65.03 บาทต่อกิโลกรัม (ไตรมาส 2/2562 64.81 บาทต่อกิโลกรัม)

สภาวะการค้าสุกรขุนยังคงถูกกดดันจากการระบาดของ ASF โดยเฉพาะชายแดนตอนบนที่ติดประเทศเมียนมาร์

โดยการเฝ้าระวังเข้มข้นมากขึ้น ผู้เลี้ยง ผู้ค้าเวชภัณฑ์ กรมปศุสัตว์ กองกำลังภาครัฐต่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อต้านภัย ASF ในระดับสูงสุดต่อเนื่องไปพร้อมกับการร่วมใจระดมทุนเพื่อใช้ในการป้องกันจุดเสี่ยง

ภาคตะวันตก 57
ภาคตะวันออก 63
ภาคอีสาน 60-62
ภาคเหนือ 60-62
ภาคใต้ 71

ลูกสุกรอ้างอิง CPF จันทร์ที่ 16 กันยายน 2562: 1,400 บวก/ลบ 58

Visitors: 406,654