AEC RCEP TPP บนความเสี่ยงของภาคปศุสัตว์ไทย จะรุ่งโรจน์ หรือ ล่มสลาย

ประเด็นร้อน Trans-Pacific Partnership ที่ผู้เลี้ยงสุกรไทยพลาดไม่ได้ เพราะ NPPC ต้องการให้ผ่านคองเกรส เพื่อครอบครองการค้าเนื้อสุกรทั่วโลกให้ได้

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร

“AEC RCEP TPP บนความเสี่ยงของภาคปศุสัตว์ไทย จะรุ่งโรจน์ หรือ ล่มสลาย” โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมือง

เจาะลึกในประเด็น :- 
การเกิดของเขตการค้าเสรีของโลก และจุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีการเกษตร

การเจรจาการค้าของโลกหลังเกิด WTO สาเหตุที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจหันมาจับกลุ่มหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและสร้างกฎเกณฑ์และมาตรฐานกันเอง

ไทยได้เปรียบหรือเสียเปรียบหลังการเกิดเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA

แนวโน้มการเติบโตของอาเซียนในสายตาของนานาประเทศ อนาคตและโอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเวทีโลก

แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง CLMV กับโอกาสของไทยที่ต้องเตรียมตัว

ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจ และดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจโลก และประเทศมหาอำนาจชั้นนำ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และญี่ปุ่น และภาพเศรษฐกิจของประเทศจีนในอนาคต ที่จะชี้นำอนาคตของ RCEP

จะเกิดอะไรขึ้นในเวทีโลก ถ้าไทยเดินหน้า RCEP และไม่เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP

TPP กับมิติที่แอบแฝงทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการสกัดกั้นจีนในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจในแถบเอเชียแปซิฟิก

โอกาสและแนวโน้มของรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาที่จะให้การรับรอง TPP

และประเด็นเจาะลึกอีกมากมายตามสไตล์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

Visitors: 401,255