ไทยเตรียมพร้อมประชุมการค้าและเศรษฐกิจ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 รุกผลักดันความร่วมมือเกษตร มีนาคมนี้

ไทยเตรียมพร้อมประชุมการค้าและเศรษฐกิจ ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 3 รุกผลักดันความร่วมมือเกษตร มีนาคมนี้

1 มีนาคม 2559 Thai-EEU meeting -  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าเตรียมการฝ่ายไทย ก่อนร่วมประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่างไทย - รัสเซีย ที่จะเกิดขึ้นเดือนมีนาคมนี้ รุกติดตามความคืบหน้าความร่วมมือด้านการเกษตรทั้ง 3 ฉบับ ระบุ ปัจจุบันไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับรัสเซีย คิดเป็นมูลค่า 1,103 ล้านบาท

นายสุรพงษ์  เจียสกุล  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่ายไทย สำหรับการประชุมคณะ  อนุกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ (Sub-Commission on Trade and Economic Cooperation) ครั้งที่ 3 ระหว่างไทยกับรัสเซีย ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม 2559 โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพ

สำหรับการดำเนินงานในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นการติดตามความคืบหน้าในด้านความร่วมมือด้านการเกษตรที่มีการผลักดันให้มีการลงนามความตกลงระหว่างกัน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรของรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการเกษตร  2) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมงของไทยกับสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ของรัสเซียในการตรวจสอบและรับรองสัตว์น้ำ และ 3) พิธีสารระหว่างสำนักเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ของรัสเซียกับกรมวิชาการเกษตรของไทยเพื่อการส่งเสริมความร่วมมือในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ในการนำเข้าและส่งออกธัญพืชและผลิตภัณฑ์ธัญพืช ซึ่งความตกลงทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายรัสเซีย

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (Eurasian Economic Union: EEU) ประกอบด้วยสมาชิกรวม 5 ประเทศ คือ

  1. รัสเซีย
  2. เบลารุส
  3. คาซัคสถาน
  4. คีร์กีซสถาน
  5. และอาร์มีเนีย

ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการตรวจรับรายงานการศึกษาดังกล่าว

ทั้งนี้ ประเทศรัสเซีย เป็นประเทศที่พึ่งพิงการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหาร และยังเป็นแหล่งนำเข้าวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพื่อนำมาผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อการส่งออกของไทย โดยปัจจุบันไทยได้ดุลการค้าสินค้าเกษตรกับรัสเซีย คิดเป็นมูลค่า 1,103 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตจำเป็นต้องศึกษาถึงกฎระเบียบและมาตรการกีดกันทางการค้าของรัสเซียที่ค่อนข้างเข้มงวด เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปรัสเซียต่อไป เลขาธิการ กล่าวทิ้งท้าย

 **********************************

ที่มา  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Visitors: 413,128