เปิด Roadmap สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติหลัง AEC เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสุกรไทย

เปิด Roadmap สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติหลัง AEC เพื่อกำหนดเป็นยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมสุกรไทย

12 มกราคม 2559  สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ – หลัง AEC สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้มีการยื่นวาระแรกของปี 2559 ที่เป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็น Roadmap ในปีนี้และปีต่อๆ ไป เพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของผู้เลี้ยงสุกรไทยในทุกระดับ โดยใช้โมเดลความสำเร็จจากประเทศผู้ผลิตสุกรชั้นนำของโลกเป็นต้นแบบ

น.สพ.วิวัฒน์  พงษ์วิวัฒนชัย กรรมการบริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและประธานสหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์ราชบุรี จำกัด ในฐานะผู้ยื่นวาระนี้ได้กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนฟาร์มและการรวมตัวของผู้เลี้ยงสุกรเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้ชัดเจนและเร่งด่วน โดยจะผลักดันให้เป็นภาคบังคับและมีกฎหมายรองรับ ซึ่งจะสามารถดำเนินการต่อในการวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต เพิ่มจำนวนมาตรฐานฟาร์มซึ่งเท่ากับเป็นการกระจายวงของมาตรฐานการผลิตสุกรของไทยให้ลงลึกมาจนถึงรายกลางและรายย่อย จะมีการส่งเสริมให้เป็นอาชีพของเกษตรกรที่มั่นคงยั่งยืนอย่างจริงจัง สำหรับความมีเสถียรภาพของราคาจะมียุทธศาสตร์แผนที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งจะมีการขจัดอุปสรรคในการส่งออกทั้งสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านให้คล่องตัวมากขึ้น แม้แต่การส่งออกเนื้อสุกรชำแหละที่มีอุปสรรคการถูกจำกัดการเป็นพื้นที่โรคปากและเท้าเปื่อยที่รอการรับรองจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มาอย่างช้านานจะมีแผนทางเลือกให้สามารถดำเนินได้รวดเร็วขึ้น สำหรับ Roadmap หรือยุทธศาสตร์อย่างละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่วาระได้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นี้

สำหรับเรื่องการคัดค้านการเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก TPP ที่สมาคมฯ ได้ยื่นถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานวันสุกรแห่งชาตินั้น สมาคมฯ และภาคเศรษฐกิจปศุสัตว์ทั้งหมดจะเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อดีข้อเสียต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 14 มกราคม 2559 นี้ โดยสมาคมฯ ยังยืนกรานสนับสนุน RCEP หรือ ASEAN+6 ซึ่งปัจจุบันมีแนวคิดในภาพใหญ่ของการต่อยอดเป็น ASEAN+9 โดยจะเพิ่ม สหรัฐอเมริกา แคนาดา และรัสเซีย เข้ามา ซึ่งสมาคมฯ และกลุ่มปศุสัตว์ถือว่ายังดีกว่า TPP ที่สรุปกรอบการเจรจาที่รวมสินค้าเกษตรและปศุสัตว์เข้าไปแล้ว ซึ่งไม่เป็นผลดีที่ประเทศอื่นที่จะไปเข้าร่วมหลังที่สมาชิกทั้ง 12 ประเทศได้ตกลงกันไว้แล้ว

ที่มา : สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

Visitors: 406,668