สมัครสมาชิกสมาคม

 ครบรอบ 50 ปีสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ รับสมาชิกตลอดชีพพร้อมสิทธิ์พิเศษ

โอกาสพิเศษสำหรับผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภูมิภาค สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ฯลฯ   ท่านสามารถเป็นหนึ่งของสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลของผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศเพื่อการช่วยเหลือกัน และเดินหน้ากับแผนระดับชาติและการบูรณาการต่อไป โดยสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ

เกษตรผู้เลี้ยงและธุรกิจเกี่ยวเนื่องกรอกใบสมัครในหน้านี้แล้ว โอนเงินค่าสมัครและค่าสมาชิกตลอดชีพ จำนวน 1,100 บาท มาได้ที่

ชื่อบัญชี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
เลขบัญชี 133-4-53378-1 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สาขาตรอกจันทร์ 


และส่งหลักฐานการชำระมาที่ โทรสาร(FAX) 02-136-4798 

พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
2.แนบรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.สำเนาบัตรประชาชน

 หรือ ส่งมาที่ อีเมล์ swinethailand@yahoo.com  หรือส่งทางไปรษณีย์
 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เลขที่ 90/141 เพล็กซ์บางนา ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 สมาชิกที่สมัครในช่วงนี้จะได้สิทธิ์ในการรับ 

   1. หนังสือนานาสาระด้านการเลี้ยงสุกรฉบับครบอายุ 70 ปี อาจารย์นาม ศิริเสถียร ความหนา 298 หน้า ที่มีบทความน่าสนใจจากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น

 • การแก้ไขปัญหาสุกร
 • แนวทางส่งเสริมการตั้งโรงฆ่าชำแหละสุกรที่ได้มาตรฐาน
 • การทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพซากและการวัดซาก
 • การจัดการฟาร์มสุกรที่มีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตปศุสัตว์

 และบทความที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย

 1. หนังสือครบรอบ 40 ปี “ที่มีเมีย” ของอาจารย์นาม ศิริเสถียร ความหนา 456 หน้า ที่มีบทความน่าสนใจ เช่น
 • สหกรณ์ในเมืองไทย
 • แนวความคิดพื้นฐานเรื่องหลักและวิธีการสหกรณ์
 • สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเพื่อความอยู่รอดของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย
 • สหกรณ์ช่วยขจัดความยากจนได้
 • สหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาวัฏจักรสุกรได้จริงหรือ
 • แนวทางพัฒนาสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง
 • การจัดเกรดสุกรตามคุณภาพซาก
 • พ่อค้าเขียงเลี่ยงภาษี
 • พ่อค้าโกงตาชั่ง

 มายังมีบทความวิชาการที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์อีกหลายท่าน เช่น รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญดร. เสกสม อาตมางกูร ดร. ยุวเรศ เรืองพานิข รศ.ศรีสุวรรณ ชมชัย   รศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน รศ.ดร.วรรณวิบูลย์ การจนกุญชร อ.วิรัตน์ สุมน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีปกิณกะ เรื่องเด็ดสาระดี อีกมากมาย

 1. พระพุทธศาสนา “...นับถือให้ถูกต้อง และปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง...”126 หน้า รวบรวมและเรียบเรียงคำสอนจากหนังสือของท่านพุทธทาส ท่านปัญญานันทะ ท่าน ป.อ.ปยุตโต และอีกหลายรูปและหลายท่าน โดย วรวิทย์ วิทยาภิมัณฑน์ ที่จะทำให้ชาวพุทธเข้าใจคำสอนและสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทั้งสิ่งที่ต้องนับถือ และการปฏิบัติภาวนา

 

ใบสมัครสมาชิกตลอดชีพ

สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
Visitors: 413,129