พรชัยอินเตอร์เทรดเปิด “สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย” สถานีแห่งนวัตกรรม ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อสุกร

พรชัยอินเตอร์เทรดเปิด “สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย” สถานีแห่งนวัตกรรม ที่มีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตน้ำเชื้อสุกร

18 มิถุนายน 2561 ราชบุรี – กลุ่มพรชัยอินเตอร์เทรด เป็นชื่อที่ปัจจุบันสามารถเรียกได้เลยว่าเป็น “แบรนด์” ที่ได้รับความไว้วางใจมากในธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ผสมเทียม น้ำเชื้อสุกรและน้ำเชื้อโค รวมทั้งพันธุกรรมสัตว์จากต่างประเทศ มาจำหน่ายเพื่อปรับปรุงพันธุกรรมมาเป็นเวลา 15 ปี ล่าสุดคุณสัญญา สุภาพพรชัย กรรมการผู้จัดการ หจก. พรชัยอินเตอร์เทรด จบการศึกษา Advance National Certificate in Pig Unit Management, Bishop Burton College of Agriculture ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ด้านการผลิตสุกรมาเป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ถือได้ว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญในวงการสุกรในสายการผลิตคนหนึ่ง (Pig specialist) ซึ่งได้รับแนวคิดการจัดตั้งสถานีน้ำเชื้อสุกรในลักษณะที่เป็นสถานีที่มีระบบป้องกันเชื้อโรค แนวคิดนี้มาจากคำแนะนำจากที่ปรึกษาในต่างประเทศที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพโดยใช้ HEPA Filter

HEPA Filterหรือ High Efficiency Particulate Air Filter คือ ตัวกรองอากาศชนิดหนึ่งที่นิยม ใช้งานกันอย่างหลากหลาย ในทางการแพทย์ รถยนต์ เครื่องบิน บ้านเรือน ตู้ปลอดเชื้อ และห้องปลอดเชื้อ HEPA เป็นตัวกรองที่มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในกรองอากาศ (จากอากาศที่ผ่าน) ได้ 99.97% ของอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน การใช้ HEPA Filter จะสร้างความมั่นใจในการปลอดเชื้อต่างๆ ที่เป็นโรคระบาดสุกร โดยการดักจับฝุ่นละออง รวมทั้งเชื้อโรคที่มากับอากาศก่อนเข้าสู่โรงเรือนพ่อพันธุ์ จึงทำให้น้ำเชื้อสุกรจากสถานีดังกล่าวมั่นใจทั้งปลอดโรคและคุณภาพที่มาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมของการบริหารจัดการตลอดกระบวนการ

“สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย” ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่การเลี้ยงสุกรที่หนาแน่นกว่า 30% ของประเทศ ปัจจุบันมี 80 พ่อพันธุ์ ประกอบด้วยพ่อพันธุ์ดูร็อค (นำเข้า) สายพันธุ์สหรัฐอเมริกาและเดนมาร์ก มีค่าพันธุ์กรรม EPD (Expect progeny difference) และมีค่าดัชนีในสายพ่อ TSI ( Terminal sire index) ค่าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 125 คะแนน แสดงให้ว่าถ้าใช้น้ำเชื้อจากฝูงพ่อพันธุ์นอกนำเข้านี้ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ในฝูงสุกรขุนในด้าน ADG การเจริญเติบโต ได้สูงขึ้น FCR อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ต่ำลง คุณภาพเนื้อแดงมากขึ้น และฝูงสุกรขุนสม่ำเสมอ และลดต้นทุนในการผลิตโดยใช้พันธุกรรมทำให้ต้นทุนต่ำลง พ่อพันธุ์เปียแตรง สายพันธุ์เยอรมัน พ่อพันธุ์เปียแตรง-ดูร็อค พ่อพันธุ์เบิร์กเชียร์ (นำเข้า) และพ่อพันธุ์ลาร์จไวท์ (นำเข้า) และพ่อพันธุ์แลนด์เรซ (นำเข้า) ซึ่งเป็นสายแม่ที่ใช้ในการเพิ่มน้ำหนักแรกเกิดของลูกสุกร ทำให้ลูกสุกรแข็งแรง สามารถกินนมน้ำเหลืองได้มากขึ้น เพิ่มจำนวนเต้านม ซึ่งแต่ละพ่อพันธุ์จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปตามความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการฟาร์มสุกรทั่วประเทศ เนื่องจากความต้องการเนื้อและคุณภาพของเนื้อสุกรแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์

ปัจจุบันสถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัยสามารถผลิตน้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกรได้ 2,000-2,500 โด๊สต่อสัปดาห์ รองรับได้ถึง 10,000-15,000 แม่สุกรพันธุ์

ทุกพ่อพันธุ์จะได้รับการดูแลสุขภาพ มีการตรวจโรคเป็นประจำทุกปี เจ้าหน้าจากปศุสัตว์เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองของสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ โดยโรคที่ได้รับการตรวจ ได้แก่ โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis), โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (Aujeszky’s disease หรือ AD), โรคพีอาร์อาร์เอส (Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)) และโรคฉี่หนู หรือ โรคเล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) นอกจากนี้แล้วยังมีการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่สัตวบาล ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Real-Time PCR โดยฝ่ายห้องปฏิบัติการของ หจก. พรชัยอินเตอร์เทรด และวิเคราะห์ผลโดยสัตวแพทย์ผู้ควบคุมสถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย

“สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย” ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์สัตว์ การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรโดยกรมปศุสัตว์”

“กระบวนการผลิตน้ำเชื้อสุกรที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย”มีการนำระบบการจัดการศูนย์ผลิตน้ำเชื้อสุกร “GESIPOR” เข้ามาใช้เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการตั้งแต่ พ่อพันธุ์สุกร การรีดน้ำเชื้อ การสั่งซื้อน้ำเชื้อ และรายงานต่างๆ มีการใช้หุ่นรีดน้ำเชื้อแบบกึ่งอัตโนมัติในการรีดน้ำเชื้อเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน และมีการใช้สารละลายสำหรับรีดน้ำเชื้อ “DICOL” ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียประจำถิ่น (Normal flora) ที่อาจปนเปื้อนมาในน้ำเชื้อตั้งแต่กระบวนการรีด ทำให้ได้น้ำเชื้อที่มีคุณภาพสูง

            น้ำเชื้อก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต จะถูกประเมินเบื้องต้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ จากนั้นจึงทำการวิเคราะห์คุณภาพโดยโปรแกรมอัตโนมัติ CASA เพื่อตรวจสอบความเข้มข้น (Concentration), การเคลื่อนที่ทั้งหมด (Total motility), การเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (Progressive motility) และความผิดปกติของอสุจิ (Abnormal morphology) ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รับประกันน้ำเชื้อที่ผลิตขึ้นจากอสุจิที่มีชีวิตใช้ได้จริงโดยอ้างอิงจาก Progressive motility

            เข้าสู่ขั้นตอนการผสมน้ำเชื้อกับสารเลี้ยงน้ำเชื้อ สารเลี้ยงน้ำเชื้อจะถูกเตรียมด้วย“เครื่องเตรียมสารละลายอัตโนมัติ EXTENDERBOX” ซึ่งทำงานได้อย่างรวดเร็ว 50 ลิตรต่อชั่วโมง และถูกสุขอนามัย สารเลี้ยงน้ำเชื้อที่ใช้คือ สารเลี้ยงน้ำเชื้อประสิทธิภาพสูง “DURAGEN” ซึ่งสามารถดำรงรักษาน้ำเชื้อได้ถึง 12 วัน ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidants) หลายชนิด ช่วยปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิจากการเกิด lipid peroxidation ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารปฏิชีวนะ (antibiotics) ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ในวงกว้าง อีกทั้งยังป้องกันการเกิด capacitation ของอสุจิก่อนเวลา ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีปัจจัยกระตุ้น และดำรงรักษาการทำงานของไมโตคอนเดรียของอสุจิให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมต่อช่วงเวลาการตกไข่ (Window time) ของแม่สุกร ไข่จึงปฏิสนธิได้มากขึ้น ส่งผลให้เกิดตัวอ่อนมากขึ้น จึงทำให้ได้จำนวนลูกสุกรต่อครอกเพิ่มขึ้น

            “การบรรจุและติดฉลากน้ำเชื้อแบบอัตโนมัติด้วยเครื่อง BAGMATIC” บรรจุปริมาตรน้ำเชื้อต่อโด๊สได้ตามที่ต้องการ กำลังการผลิตประมาณ 900 โด๊สต่อชั่วโมง ลงในถุงบรรจุน้ำเชื้อคุณภาพสูง ผลิตจากพลาสติก Food grade ซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วว่าปราศจากสารที่เป็นพิษต่อเซลล์ในระบบสืบพันธุ์ ได้แก่ Phthalates, PVC, BPA, BADGE และ Cyclic Lactone โด๊สน้ำเชื้อจะถูกติดฉลากโดยอัตโนมัติโดยระบุ ประเภทของน้ำเชื้อ ครั้งที่ผลิต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ โด๊สน้ำเชื้อที่ผลิตเสร็จแล้วจะถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ 16±0.5°C ในระหว่างที่รอนำส่งลูกค้า

            “การควบคุมและประกันคุณภาพ” น้ำเชื้อที่ผลิตขึ้นทุกรอบการผลิตจะถูกเก็บตัวอย่างไว้หนึ่งโด๊สทุกรอบการผลิต เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของอสุจิเป็นประจำทุกวันจนกระทั่งถึงวันหมดอายุ ซึ่งถ้าพบการเคลื่อนที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกทำลายทันทีและไม่จำหน่ายให้ลูกค้า มีการตรวจติดตามอุณหภูมิตู้เย็นที่เก็บรักษาน้ำเชื้อเป็นประจำทุกวันเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำเชื้อถูกเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสม รวมถึงการเฝ้าระวังอุณหภูมิในการขนส่งน้ำเชื้อให้ถึงมือลูกค้า นอกจากนั้นแล้วมีการติดติดตามคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อพันธุ์โดยละเอียดเป็นประจำทุกเดือน โดยการตรวจวิเคราะห์ความเข้มข้น ความผิดปกติส่วนหัวและส่วนหาง ความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์อสุจิ และความสมบูรณ์ของโครงสร้างดีเอ็นเอ“ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญเป็นพิเศษ เครื่องมือที่ทันสมัย วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ พ่อพันธุ์ที่มีพันธุกรรมดี การควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกกระบวนการ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงโด๊สน้ำเชื้อที่มีมาตรฐานและคุณภาพเหมือนกันทุกโด๊ส”

ในขณะนี้ สถานีผลิตน้ำเชื้อสุกรพรชัย จำหน่ายน้ำเชื้อสุกรแยกเพศของพ่อพันธุ์ ลาร์จไวท์ และ แลนด์เรซ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตให้กับลูกค้าที่สนใจในเทคโนโลยีการผลิตสุกร

สารคัดแยกเพศอสุจิสุกร – เพศเมีย(PIGPLUS / GILTPLUS Swine Sperm Sexing Agent)

เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียม PIGPLUS หรือ GILTPLUS คือ สารคัดแยกเพศน้ำเชื้อสุกร เพื่อให้ได้ลูกสุกรเพศเมียสำหรับทั้งน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง มีลักษณะเป็นผงแห้งบรรจุในขวดแก้ว เพิ่มการเคลื่อนที่และการปฏิสนธิของอสุจิที่มีโครโมโซม X (เพศเมีย) ในขณะเดียวกันสร้างผลตรงข้ามกับอสุจิที่มีโครโมโซม Y (เพศผู้) ส่งผลต่อเปอร์เซ็นต์ของลูกสุกรเพศเมียเพิ่มขึ้นประมาณ 70-75 % เพิ่มอัตราการปฏิสนธิ 5-20 %

ข้อดีของสารคัดแยกเพศสุกร PIGPLUS

  • ราคาถูก
  • ง่ายต่อการใช้งาน
  • ใช้ได้ทั้งน้ำเชื้อสดและน้ำเชื้อแช่แข็ง
  • เพิ่มการปฏิสนธิและอัตราการตั้งท้อง
  • ได้ลูกสุกรเพศเมียเพิ่มขึ้น 70-75%
 

Visitors: 352,128